Moja umowa

Jak mogę przedłużyć umowę

W celu przedłużenia Umowy należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub wypełnić formularz kontaktowy:

Jakich dokumentów potrzebuję do zawarcia umowy

WAŻNE: w przypadku kiedy chcesz zawrzeć większą liczbę Umów lub Umowę z sprzętem możemy poprosić Cię tylko o niektóre z listy dodatkowych dokumentów lub wymagać innych dokumentów nieuwzględnionych w wykazie.
Osoba fizyczna -> dowód osobisty -> lub jeden z dodatkowych dokumentów: Zaświadczenie o zatrudnieniu na czas nieokreślony i określony/Faktura/rachunek za czynsz lub media (z zerowym saldem bieżącym lub potwierdzeniem wpłaty)/PIT-11 za rok poprzedni/Faktury/rachunki telekomunikacyjne/Legitymacje: kapłańska, adwokacka, radcowska, asesorska, komornicza, notariusza/Kontrakt menadżerski, nauczycielski lub lekarza-stażysty/Umowa-zlecenie lub umowa o dzieło/Ostatni kontrakt marynarski /Ważne legitymacje służb mundurowych i inne legitymacje służbowe/ Zezwolenie na wykonywanie praktyk lekarskich/oryginał wpisu do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR / zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej/zaświadczenie o wielkości użytków rolnych z Urzędu Gminy (właściwego pobrania podatku gruntowego lub rolnego)/potwierdzenie wpłaty KRUS – nie starsze niż z poprzedniego kwartału/zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu z płaceniem składek na ubezpieczenie społeczne – nie starsze niż 6 miesięcy.
Osoba fizyczna – obywatel innego kraju -> Osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego i posiadająca kartę stałego pobytu (karta pobytu lub karta pobytu obywatela Unii Europejskiej/EOG oraz jeden z wskazanych dokumentów) -> zaświadczenie o zatrudnieniu na czas nieokreślony lub z przewidywanym terminem wygaśnięcia stosunku pracy nie wcześniej niż w dniu wygaśnięcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych
PIT-11 za rok poprzedni /ważna legitymacja studencka/ ważna legitymacja studencka uczelni na terytorium Polski: honorowane są wyłącznie legitymacje studentów 1, 2 i 3 roku studiów - jeśli nie ukończyłeś 28 lat/faktury/rachunki telekomunikacyjne
UWAGA!!! jeżeli karta lub któryś z wskazanych dokumentów nie zawiera polskiego adresu, to dodatkowo wymagany jest  dokument, który taki adres będzie potwierdzał, np. potwierdzenie zameldowania albo rachunki za czynsz lub dowolne media z Twoimi danymi i polskim adresem.
Osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego i NIE posiadająca karty stałego pobytu -> paszport dyplomatyczny lub służbowy albo dokument z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, uzasadniający przebywanie Klienta na terenie RP/paszport lub dowód osobisty obywatela Unii Europejskiej /EOG + potwierdzenie polskiego adresu oraz jeden z wskazanych dokumentów: potwierdzenie polskiego adresu, np. potwierdzenie zameldowania albo rachunki za czynsz lub dowolne media z danymi Klienta i polskim adresem/zaświadczenie o zatrudnieniu, pozwolenie na prace poświadczone przez Wydział Pracy właściwego Urzędu Wojewódzkiego (nie w przypadku obywateli Unii Europejskiej /EOG) PIT-11 za rok poprzedni, ważna legitymacja studencka uczelni na terytorium Polski: honorowane są wyłącznie legitymacje studentów 1, 2 i 3 roku studiów jeśli nie ukończyłeś 28 lat, faktury/rachunki telekomunikacyjne
Osoba fizyczna – prowadząca działalność gospodarczą -> Dowód osobisty przedsiębiorcy (w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa RP paszport albo dowód osobisty obywatela państwa Unii Europejskiej/EOG, lub karta pobytu) oraz wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Zarządzanie zgodami marketingowymi

Wyrażając zgodę na komunikację marketingową, dowiesz się o promocjach, dedykowanych ofertach specjalnych, nowych usługach i bonusach specjalnie dedykowanych dla Ciebie, niezależnie od wybranej usługi.

Co powinna zawierać reklamacja?

Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej lub/i nienależytego funkcjonowania Aplikacji, niedotrzymania z winy BlueOperatora określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej lub/i funkcjonowania Aplikacji lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej lub/i Aplikacji.
Przy zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać następujące dane:
  • imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego reklamację;
  • przedmiot reklamacji oraz reklamowany okres;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • przydzielony Klientowi numer, którego dotyczy reklamacja lub numer ewidencyjny;
  • datę zawarcia Umowy i określony w Umowie termin rozpoczęcia świadczenia usług;
  • kwotę odszkodowania lub zwrotu innej należności, jeżeli Klient żąda ich wypłaty;
  • numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych należności;
  • podpis reklamującego w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej.

Kiedy można zgłosić reklamację?

Reklamację można wnosić w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia cyklu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi lub uslug lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana lub od dnia otrzymania faktury. Reklamację wniesioną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania listu zawierającego reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej, faksu, przyjęcia zgłoszenia telefonicznego przez pracownika Biura Obsługi Klienta lub dzień zgłoszenia reklamacji pisemnej lub ustnej do protokołu w Punkcie BlueOperator.

Jak mogę złożyć reklamację

W celu złożenia reklamacji co do usługi należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta - Dział Reklamacji, przesłać reklamację na wskazany nr faksu, zgłosić reklamację ustnie w punkcie BlueOperator do protokołu lub przesłać elektroniczny formularz reklamacyjny.
BLueOperator jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w tym terminie uważa się, iż reklamacja została uznana.
BlueOperator udziela odpowiedzi na reklamację złożoną przez Klienta w formie pisemnej lub w innej formie zaakceptowanej przez Klienta lub Użytkownika. Odpowiedź BlueOperatora na reklamację jest ostateczna i kończy postępowanie reklamacyjne

Pomoc techniczna

Jak działa aplikacja Wirtualny Prawnik

Przy użyciu aplikacji Wirtualny Prawnik możesz: Odbyć rozmowę telefoniczną/wideo/czat - z prawnikiem z danej dziedziny prawa Z łatwością prześlesz i pobierzesz pliki – umowy, dokumenty, pisma Umówisz się też na konkretną godzinę konsultacji wideo/telefon ze specjalistą z danej dziedziny prawa Zyskujesz dostęp do prawnej Linii Alarmowej 24h/7 gdzie telefonicznie uzyskasz natychmiastową poradę w określonych zdarzeniach prawnych