Polskie Media Cyfrowe Sp. z o.o. (Blue) jako administrator danych, na podstawie art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.), powołał administratora, który prowadzi rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.

Dane osobowe osoby korzystającej z BLUE www.blueoperator.pl przetwarzane są przez administratora danych osobowych Polskich Mediów Cyfrowych w celu należytego prowadzenia Blue, a w szczególności w celu obsługi procesu rejestracji, prowadzenia newsletera, logowania do Konta, dokonywania zamówień i ich realizowania, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Blue jak również do zapewnienia należytego świadczenia usług w ramach świadczonych usług telekomunikacyjnych przez operatora Blue.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika, którego danymi administruje, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą uzasadnione żądanie udzielenia takich danych, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku uzyskania przez administratora danych informacji o korzystaniu przez użytkownika z usługi niezgodnie z regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, administrator danych może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika na zasadach określonych przepisami prawa.

Dane dotyczące użytkowników Blue, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne w związku z korzystaniem z usług Blue, a następnie zostaną one usunięte.

Administrator danych zastrzega, że na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych użytkownika, którego dane administruje oraz innych danych, o których mowa w niniejszym artykule, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności z administracją, hostingiem, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Sklepem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnień okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Przekazanie danych użytkowników tym firmom w celu wykonania umowy powierzenia, o której mowa wcześniej, następuje z momentem podania tych danych przez użytkownika, w trakcie dokonywania rejestracji.

Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawienia, zwracając się w tym celu do administratora swoich danych osobowych (BLUE). Podanie danych przez każdego użytkownika przy rejestracji jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z usługi jako posiadaczowi konta lecz nie przeszkadza w złożeniu zamówienia na stronie sklepu.

Przeglądanie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych należy zgłosić do administratora danych na adres e-mail: webmaster@blueoperator.pl