Obowiązuje od 1 sierpnia 2017 r.

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Aplikacje – aplikacje na urządzenia telekomunikacyjne będące własnością BlueOperator oraz firm współpracujących na odrębnych umowach będących łączone z kartami SIM Operatorów.

 2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, a która dokonuje zamówienia.

 4. Klient indywidualny (Konsument) – konsument w rozumieniu art. 221 k.c. czyli osoba fizyczna, która dokonuje Zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Klient biznesowy – osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.

 6. Kodeks cywilny (k.c.) – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.)

 7. Blue Operator Sp. z o.o. (BlueOperator) – spółka pod firmą Blue Operator Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie 03 – 750 ul. Grodzieńska 21/29, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000688407; NIP 1132947719 ; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 100.000,00 złotych, zwana dalej „BlueOperator”.

 8. DotPay – oznacza spółkę pod firmą Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255

 9. Pakiet – pakiet cenowy połączonych Usług dostępny dla Klientów na serwisie Sklepu.

 10. Płatność online – oznacza płatność przelewem elektronicznym lub kartą kredytową z wykorzystaniem systemu www.dotpay.pl prowadzonego przez Dotpay S.A.

 11. Regulamin – niniejszy Regulamin zakupów w Sklepie BlueOperator.

 12. Sklep internetowy BlueOperator (Sklep) – prowadzony przez BlueOperator serwis internetowy umożliwiający składanie Zamówień, dostępny na stronie www.blueoperator.pl.

 13. Towar – produkty prezentowane w Sklepie, do których zalicza się m.in. telefony komórkowe, tablety, oraz inne urządzenia telekomunikacyjne, akcesoria telekomunikacyjne, gadżety BlueOperator.

 14. Operator – przedsiębiorca telekomunikacyjny, od którego BlueOperator zakupuje Usługi Telekomunikacyjne.

 15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu k.c. zawarta pomiędzy BlueOperator, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu.

 16. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie przez BlueOperator usług polegających głownie na użyczeniu karty SIM wraz z Aplikacją.

 17. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926 ze zm.).

 18. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

 19. Ustawa o świadczenie usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczenie usług drogą elektroniczną z dnia. 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr. 144, poz. 1204 z późń. zm.).

 20. Usługa telekomunikacyjna – usługa polegająca głownie na przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej świadczona przez Operatorów.

 21. Usługa – połącznie Usługi telekomunikacyjnej z Towarem, Aplikacją oraz Pakietem w zależności od połączenia ustalonego przez BlueOperator i dostępności na serwisie Sklepu.

 22. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu.

 23. Zamówienie – złożone oświadczenie woli Klienta wyrażające wolę przesłania mu określonych dokumentów lub Towarów w celu ewentualnego zawarcia przez Klienta Umowy o świadczenie usług i/lub Umowy sprzedaży Towarów albo w przypadku skorzystania z Płatności online, wolę zawarcia Umowy sprzedaży lub/i Umowy sprzedaży o świadczenie usług.

 24. Punkt sprzedaży – stacjonarny/e punkt/y sprzedaży lub/i odbioru należące do BlueOperator lub jego kontrahentów, do którego będą dostarczane Zamówienia w celu odbioru indywidualnego przez Klienta.

 25. Voucher – oznacza kupon rabatowy wydany przez BlueOperator umożliwiający nabycie Towarów w Sklepie po obniżonej cenie na zasadach wynikających z regulaminu danego Vouchera.

 1. Sklep internetowy BlueOperator
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników i Klientów ze Sklepu dostępnego pod adresem www.blueoperator.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.

 2. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna.

 3. Regulamin określa:

 1. warunki i zasady składania przez Klientów lub Użytkowników Zamówień w ramach Sklepu;

 2. zasady zawierania Umów o świadczenie usług oraz Umów sprzedaży.

 1. Z przedstawionej oferty na Sklepie może skorzystać Klient, który zawarł już wcześniej Umowę o świadczenie usług lub Umowę sprzedaży z BlueOperator, jak również Klient, który nie korzystał lub nie korzysta z usług świadczonych przez BlueOperator.

 2. W celu skorzystania ze Sklepu nie jest konieczne posiadanie konta w ramach serwisu Sklepu.

 1. Czynności wymagane do wykonania przez Klienta do złożenia Zamówienia
 1. W celu wyrażenia woli otrzymania dokumentów niezbędnych do zawarcia przez Klienta Umowy o świadczenie usług lub w celu zawarcia Umowy sprzedaży z BlueOperator z wykorzystaniem Sklepu należy:

 1. wejść na stronę Sklepu www.blueoperator.pl ;

 2. dokonać wyboru oferty w zakresie Towarów dostępnych w Sklepie.

 1. W celu złożenia skutecznego Zamówienia przez Klienta konieczne jest dokonanie akceptacji niniejszego Regulaminu oraz poprawne wypełnienie formularza Zamówienia.

 2. Formularz Zamówienia może także wskazywać na wymóg akceptacji regulaminu danej oferty w Sklepie, jak również innych regulaminów usług, cenników, ofert promocyjnych.

 3. Po wykonaniu czynności wymienionych w ust. 1 powyżej, Klient dokonuje konfiguracji Zamówienia zgodnie z prezentowanymi instrukcjami. W przypadku Klienta indywidualnego oraz złożenia Zamówienia w zakresie otrzymania dokumentów do Umowy o świadczenie usług, po wyborze wszystkich elementów oferty Klient powinien zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi wymaganych dokumentów dostępnymi w formularzu Zamówienia w sekcji „Dokumenty”. W ofercie dla Klientów indywidualnych, zamawiający z rozwijanej listy wybiera opcję „osoba fizyczna” oraz dokonuje wyboru jednego dokumentu, którego kopię lub oryginał przekazuje kurierowi/pracownikowi do wglądu. Przedstawione dokumenty powinny być wystawione na osobę, która oświadcza wolę zawarcia Umowy o świadczenie usług lub Umowę sprzedaży. Niezależnie od wybranej oferty każdy Klient powinien przedstawić do wglądu kurierowi/pracownikowi dowód osobisty.

 4. BlueOperator zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów przed przekazaniem zamówienia do realizacji w następujących sytuacjach:

 1. w przypadku Klienta biznesowego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności tzn. aktualnego odpisu KRS (osoba prawna) lub wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Klient jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą);

 2. w przypadku Klienta indywidualnego dowodu tożsamości oraz wskazanego w procesie zakupowym dokumentu.

O konieczności przedstawienia dokumentów przed realizacją Zamówienia Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub/i e-mail. Bez dostarczenia tych dokumentów Zamówienie nie będzie realizowane. W przypadku powyżej prośby Klient zobowiązany jest do przesłania wskazanych dokumentów jako odpowiedź na otrzymanego maila w ciągu 5 dni kalendarzowych od przekazania informacji przez BlueOperator, za opóźnienia w realizacji spowodowanej dodatkową weryfikacją BlueOperator nie ponosi odpowiedzialności.

 1. W celu złożenia zamówienia dotyczącego zawarcia Umowy o świadczenie usług w ramach oferty abonamentowej na pakiet Klient indywidualny powinien podać:

 • Imię i nazwisko;

 • PESEL;

 • Numer dowodu osobistego;

 • Adres zamieszkania;

 • Adres e-mail;

 • Numer telefonu komórkowego;

 • Adres dostawy;

 • Adres na jaki ma zostać przesłana faktura jeżeli jest inny niż adres zamieszkania.

 1. W celu złożenia zamówienia dotyczącego zawarcia Umowy o świadczenie usług w ramach oferty abonamentowej na pakiet Klient biznesowy powinien podać:

 • Pełną nazwę spółki lub prowadzonej działalności;

 • REGON;

 • NIP;

 • Adres siedziby;

 • Adres e-mail;

 • Numer telefonu komórkowego;

 1. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie zawiera:

 1. przedmiot Zamówienia;

 2. cenę Towaru objętych Zamówieniem, przy czym wszystkie ceny zawierają podatek VAT;

 3. zasady zapłaty ceny;

 4. sposobu oraz kosztów realizacji Zamówienia.

 1. Następnie Klient zostanie poproszony o akceptacje Regulaminu oraz innych regulaminów, a także o wyrażenie zgód związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych. Wyrażenie każdej ze zgód jest dobrowolne. Zgody, których wyrażenie jest niezbędne do złożenia Zamówienia oraz jego realizacji oznaczone zostały znakiem „*”.

 2. Treść zgód udzielonych przez Klienta zostanie zapisana na formularzu Umowy o świadczenie usług w celu pisemnego poinformowania Klienta o zgodach złożonych przez Klienta w systemie teleinformatycznym serwisu Sklepu przy składaniu Zamówienia.

 3. W celu skutecznego przesłania Zamówienie do BlueOperator, Klient powinien nacisnąć przycisk „składam zamówienie”. W przypadku wyboru trybu Płatności online Klient będzie miał możliwość zawarcia Umowy sprzedaży wybranego Towaru poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam i płacę”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia oferty zakupu wybranego Towaru zgodnie z informacją widoczną przy przycisku. W przypadku późniejszego zawarcia Umowy o świadczenie usług lub Umowy sprzedaży wskutek złożenia Zamówienia w Sklepie wiążące dla Klienta są ceny obowiązujące w chwili naciśnięcia przycisku „składam zamówienie” lub w przypadku Płatności online „zamawiam i płacę”.

 4. Przesłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli przesłania mu wskazanych przez Klienta dokumentów lub Towarów, w celu zawarcia przez Klienta Umowy o świadczenie usług lub Umowy sprzedaży z BlueOperator, zgodnie z treścią wybranej oferty. W przypadku skorzystania przez Klienta z opcji Płatność online zawarcie Umowy sprzedaży następuje z momentem zapłaty ceny sprzedaży danego Towaru.

 5. W trakcie realizacji Zamówienia BlueOperator nie ma możliwości modyfikacji zawartych danych w treści Zamówienia.

 6. Po złożeniu Zamówienia podane przez Klienta dane są poddawane weryfikacji. O zmianie statusu Zamówienia Klient jest informowany za pośrednictwem adresu e-mail. Zmiana statusu Zamówienia na „wysłane” lub otrzymanie numeru listu przewozowego na adres e-mail od firmy kurierskiej oznacza, że przesyłka została spakowana i przekazana kurierowi z firmy kurierskiej wybranej przez BlueOperator do doręczenia na podany adres przez Klienta lub skierowana do punktu sprzedaży BlueOperator w celu osobistego odbioru przez Klienta.

 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, kolejne Zamówienie może być złożone po zarejestrowaniu zwrotu Towaru przez BlueOperator. Zwrot jest rejestrowany po otrzymaniu przez BlueOperator przesyłki ze zwróconym Towarem od Klienta.

 8. Anulowanie Zamówienia przez Klienta możliwe jest jednie w drodze odmowy przyjęcia przesyłki.

 9. Po złożeniu Zamówienia zostaną przesłane na podany adres e-mail Klienta:

 1. numer zamówienia;

 2. dane firmy kurierskiej;

 3. w przypadku odbioru osobistego adres punktu i godziny otwarcia.

 1. Odpowiedź w kwestii pytań dotyczących zamówień oraz procesu zamówień można uzyskać, pisząc na adres e-mail sklep@blueoperator.pl .

 1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług lub Umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług lub Umowy sprzedaży Towaru w wybranej przez Klienta pakiecie lub ofercie dostępnej w Sklepie nastąpi na zasadach określonych w cenniku, regulaminie oferty, regulaminie pakietu, regulaminie promocji lub innym dokumencie dostępnym i udostępnionym przez BlueOperator na stronie Sklepu www.blueoperator.pl i obowiązuje Klienta w dniu złożenia Zamówienia. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego działu, w celu uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że zawarcie Umowy o świadczenie usług lub Umowy sprzedaży w ofercie lub/i pakiecie wybranym przez Klienta następuje odpowiednio z chwilą podpisania Umowy o świadczenie usług lub w przypadku Umowy sprzedaży, z chwilą zapłaty za Towar w wybrany przez Klienta sposób płatności.

 2. Umowa o świadczenie usług będzie zawierała informacje o zgodach wyrażonych przez Klienta przy składaniu Zamówienia w Sklepie zgodnie z pkt. III ust. 9 niniejszego Regulaminu. Przez zawarcie pisemnej Umowy o świadczenie usług, wskutek realizacji Zamówienia, Klient potwierdza, iż to on złożył zamówienie w Sklepie i wyraził zgody określone n formularzu umowy. Odstąpienie , zgodnie z pkt. VII niniejszego Regulaminu, od zawartej Umowy nie skutkuje cofnięciem zgód wyrażonych przy składaniu Zamówienia w Sklepie. Cofnięcie wyrażonych zgód wymaga osobnego oświadczenia woli Klienta, które może zostać złożone przez Klienta w każdym czasie poprzez kontakt z biurem obsługi klienta BlueOperator.

 3. W przypadku Zamówienia w Sklepie i dostarczenia aneksów do Umów o świadczenie usług do zawarcia aneksów dochodzi z momentem podpisania przez Klienta aneksu do Umowy.

 1. Dostawa
 1. Klient podczas składania Zamówienia może w Sklepie wybrać jedną z dostępnych dla danego Zamówienia opcji dostawy prezentowaną do wyboru na rozwijanej liście podczas procesu składania Zamówienia.

 2. Realizacja Zamówienia w zakresie dotyczącym Umowy o świadczenie usług odbywa się niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji wiarygodności finansowej Klienta przez BlueOperator. Skutki negatywnej weryfikacji wiarygodności finansowej Klienta określone zostały w pkt. XI ust. 9 niniejszego Regulaminu.

 3. BlueOperator ma prawo powierzyć realizację dostawy Zamówienia osobie trzeciej, bez informowania o tym Klientów.

 4. Termin realizacji zamówienia przy Umowach o świadczenie usług oraz Umowach sprzedaży Towarów wynosi od dwóch Dni roboczych do czternastu Dni roboczych, licząc od dnia skutecznego przesłania do BlueOperator przez Klienta prawidłowego Zamówienia, w zależności od wybranej opcji dostawy lub w przypadku zapłaty ceny z wykorzystaniem Płatności online od dnia zapłaty.

 5. Osoba wydająca Zamówienie lub przesyłkę w każdym sposobie dostawy (kurier, pracownik punktu sprzedaży) ma obowiązek zweryfikować tożsamość Klienta przed wydaniem Zamówionego Towaru lub/i dokumentu do zawarcia Umowy, Klient jest zobowiązany przy odbiorze przesyłki do okazania dokumentu tożsamości zawierającego numer PESEL.

 6. Klient indywidualny do odbioru Zamówienia i zawarcia zamówionej Umowy o świadczenie usług jest zobowiązany do okazania i przekazania osobie wydającą Zamówienie oryginał lub kserokopię dokumentu do wglądu, jaki wskazał w procesie zakupowym na rozwijanej liście dostępnej w formularzu Zamówienia na stronie Sklepu.

 7. W przypadku w którym w skład Zamówienia wchodzi Umowa o świadczenie usług, zawarcie umowy następuje po uprzednim zapoznaniu się przez Klienta w obecności wydającej przesyłkę z Umową o świadczenie usług i podpisaniu jednego egzemplarza umowy i zwróceniu osobie wydającej przesyłkę oraz otwarciu i zweryfikowaniu przez Klienta zawartości Zamówienia.

 8. Z zastrzeżeniem uprawnień Klienta określonych w pkt. III ust. 16 niniejszego Regulaminu, podczas odbioru przesyłki Klient powinien sprawdzić stan i kompletność przesyłki ze złożonym Zamówieniem, a w przypadku stwierdzenia:

 1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki;

 2. niekompletności zawartości przesyłki

 3. niezgodności zawartości z przedmiotem zamówienia.

Klient może:

 1. odmówić przyjęcia Towaru. Jeśli Klient nie płacił za Towar poprzez Płatność online, może wstrzymać się od zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, a przypadku dokonania już zapłaty przez Płatność online, może odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży. W razie odmowy przyjęcia Towaru, Klient nie ponosi żadnych opłat z tytułu dostawy. Odmawiając przyjęcia Towaru, Klient może w drodze e-mail lub poprzez infolinię BlueOperator powiadomić o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy,

 2. przyjąć Towar. Jeśli Klient nie płacił za Towar poprzez Płatność online przy odbiorze dokona płatności i zawrze Umowę sprzedaży Towaru. Następnie Klient może spisać wspólnie z osobą wydającą przesyłkę w danym sposobie dostawy protokół reklamacji zawierając wskazanie wad Towaru i żądań Konsumenta (dokument powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem). Protokół Klient wypełnia i podpisuje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w obecności osoby wydającej przesyłkę. Powyższy tryb w żaden sposób nie ogranicza ani nie wyłącza z ustaw uprawnień Konsumenta od odstąpienia od Umowy sprzedaży lub od dochodzenia uprawnień z przepisów o rękojmi.

 1. Odbiór zamówienia złożonego w Sklepie w wybranych punktach sprzedaży BlueOperator, to usługa polegająca na udostępnieniu Klientom możliwości odbioru zamówionego Towaru lub dokumentów związanych z Umową o świadczenie usług w wybranym przez nich punkcie BlueOperator (Lista punktów sprzedaży dostępna jest każdorazowo podczas składania zamówienia). W przypadku wyboru tej formy dostawy, można skorzystać również z metody Płatności online.

 2. Po dokonaniu opcji realizacji Zamówienia poprzez odbiór osobisty w punkcie BlueOperator, Klient zostanie powiadomiony e-mail lub sms na podany numer komórkowy podczas składania Zamówienia o możliwości odbioru osobistego Towaru lub dokumentów związanych z Umową o świadczenie usług w wybranym punkcie BlueOperator. Klient powinien zgłosić się po odbiór Towaru lub dokumentów związanych z Umową o świadczenie usług w wybranym punkcie w ciągu trzech Dni roboczych od dnia otrzymania informacji w trybie opisanym powyżej. W celu odbioru zamówienia Klient powinien podać numer Zamówienia oraz okazać dokument tożsamości.

 3. W przypadku odbioru osobistego w punkcie BlueOperator Klient zawiera Umowę o świadczenie usług lub Umowę sprzedaży bezpośrednio w punkcie BlueOperator, co nie stanowi zwarcia umowy na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta. W konsekwencji do umów zawartych w punkcie BlueOperator nie stosuje się prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w pkt. VII niniejszeo Regulaminu.

 4. Odbiór w punkcie BlueOperator Zamówienia złożonego w Sklepie to usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi możliwości odbioru zamówionego Towaru lub dokumentów związanych z Umową o świadczenie usług w wybranym przez Klienta punkcie BlueOperator (lista punktów odbioru dostępna jest na stronie Sklepu).

 1. Formy płatności

 1. Za Zamówienie złożone oraz realizowane za pośrednictwem Sklepu można zapłacić w jeden z następujących sposobów dostępnych do wyboru podczas składania Zamówienia:

 1. gotówką przy odbiorze Zamówienia,;

 2. z wykorzystaniem Płatności online za Zamówienie,;

 3. przelewem zwykłym na wskazany numer rachunku bankowego BlueOperator za Zamówienie.

 1. W przypadku wyboru trybu Płatności online płatność będzie realizowana przelewem elektronicznym lub kartą kredytową przy wykorzystaniu serwisu Dotpay, na zasadach określonych w serwisie Dotpay. Po wybraniu opcji Płatności online i kliknięciu opcji „Zamawiam i płacę” Klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę internetową serwisu Dotpay w celu dokonania płatności. Zapłata ceny sprzedaży następuje z chwila dokonania przelewu elektronicznego lub płatności kartą kredytową z wykorzystaniem serwisu Dotpay.

 2. W trakcie składania Zamówienia klient może wykorzystać posiadany Voucher na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie danego Vouchera.

 3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura wystawiana jest w chwili przygotowania zamówienia do wysyłki.

 1. Uprawnienia do odstąpienia od umowy
 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny, składając jednoznaczne oświadczenie w terminie 14 dni.

 2. Termin 14 dni liczony jest dla Umów sprzedaży Towaru od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru, natomiast dla Umów o świadczenie usług termin liczy się od dnia zawarcia umowy przez Klienta. Do zachowania terminu 14 dniowego na odstąpienie od umowy wystarczy przesłanie do BlueOperator oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług lub Umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, umowa jest uważana za niezawartą.

 4. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy, zobowiązany jest zwrócić kwotę proporcjonalną do zakresu świadczonych usług do chwili, w której oświadczenie o odstąpieniu od umowy dotarło do BlueOperator. O wysokości kwoty proporcjonalnej Klient zostanie powiadomiony w odrębnej korespondencji przez BlueOperator.

 5. W przypadku korzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient jest zobowiązany zwrócić Towar, a BlueOperator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot Towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 6. Zwrot dokonanych płatności na rzecz Klienta na skutek odstąpienia od Umowy sprzedaży nastąpi w następujący sposób, chyba że Klient i BlueOperator ustalą inny sposób zwrotu płatności niewiążący się z żadnymi kosztami dla Klienta:

 1. W przypadku płatności za Towar gotówką – zwrot płatności nastąpi na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego;

 2. W przypadku za Towar z wykorzystaniem Płatności online – zwrot płatności nastąpi na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego, z którego dokonano płatności w systemie Dotpay;

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób przekraczający konieczne wymogi pozwalające stwierdzić charakter, cechy i funkcjonalność rzeczy, w szczególności Towar nie powinien być uszkodzony, ani niezdatny do użytku.

 1. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.

 2. Klient może skorzystać z udostępnionego przez BlueOperator formularza odstąpienia dostępnego na stronie www.blueoperator.pl w zakładce „Pod ręką” opcja „Dokumenty”.

 1. Wady towaru
 1. BlueOperator jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów za wady Towarów i świadczonych usług w zakresie określonym przez przepisy Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr. 16, poz. 93) dotyczące rękojmi za wady.

 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. BlueOperator jest producentem Towarów, pakietów i usług, chyba że co innego wynika ze specyfikacji oferowanych Towarów, pakietów lub usług. Producent może udzielić gwarancji jakości Towaru, pakietu lub usług. Warunki oraz okres gwarancji wskazane są w oświadczeniu gwarancyjnym producenta. Gwarancja na sprzedany Towar, pakiet lub usługę nie wyłącza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Towaru, pakietu lub usługi z umową z tytułu rękojmi.

 4. Wada fizyczna Towaru, pakietu, usługi polega na jego niezgodności z umową. Pojęcie niezgodności Towaru, pakietu, usługi z umową w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, obejmuje w szczególności:

 1. wadę fizyczną Towaru, pakietu, usługi uniemożliwiającą jego wykorzystanie do celu, do jakiego został przeznaczony;

 2. wadę fizyczną Towaru, pakietu, usługi powodującą, iż Towar, pakietu, usługi ten nie posiada właściwości, które co do zasady cechują tego rodzaju Towar;

 3. brak tych właściwości, o których sprzedawca lub producent zapewniał w oznaczeniu Towaru , pakietu, usługi lub reklamie.

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub przyczyny tych wad, które istniały w chwili wydania Towaru, pakietu, usługi kupującemu.

 2. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru, pakietu, usługi kupującemu.

 3. Jeżeli Towar, pakietu, usługi ma wadę, kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru, pakietu, usługi lub obniżenia jego ceny, chyba że sprzedawca po uprzednim sprawdzeniu zasadności reklamacji, niezwłocznie bez zbędnej zwłoki i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni wadliwy Towar, pakietu, usługi na wolny od wad albo wadę usunie poprzez naprawę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już raz wymieniona lub naprawiona przez sprzedawcę albo sprzedawca nie wywiązał się z obowiązku wymiany Towaru , pakietu, usługi na wolny od wad lub usunięcia wady poprzez naprawę .

 4. Jeżeli kupującym jest Konsument, a Towar, pakietu, usługi ma wadę, może on żądać zmiany zaproponowanego przez BlueOperator sposobu doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, co oznacza, że może żądać wymiany Towaru na wolny od wad zamiast naprawy bądź naprawy Towaru, pakietu, usługi zamiast wymiany Towaru , pakietu, usługi na wolny od wad. BlueOperator ma prawo odmówić naprawy albo wymiany Towaru na wolny od wad, jeśli naprawa albo wymiana pociągałaby za sobą nadmierne koszty lub jest niemożliwa.

 5. Jeżeli Towar, pakietu, usługi ma wadę, kupujący może żądać jego wymiany na wolny od wad albo naprawy. BlueOperator jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub naprawić rzecz w rozsądnym terminie. BlueOperator może odmówić wymiany Towaru, pakietu, usługi na wolny od wad lub naprawy, jeśli doprowadzenie Towaru, pakietu, usługi do stanu zgodnego z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu do drugiego możliwego sposobu doprowadzenia Towaru, pakietu, usługi do stanu zgodnego z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeśli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub naprawy, również wtedy jeśli koszty przewyższałyby cenę rzeczy sprzedanej.

 6. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru, pakietu, usługi usługi jeżeli wada jest nieistotna.

 7. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru, pakietu, usługi z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od wydania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 8. Jeżeli sprzedawca, który przyjął od kupującego reklamację Towaru, Pakietu, Usługi z tytułu rękojmi zawierającą żądanie usunięcia wady, wymiany albo obniżenia ceny, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, wówczas jest to jednoznaczne z tym, że uznał je za uzasadnione i jest zobowiązany je spełnić. Termin ten biegnie od dnia następującego po dni złożenia zgłoszenia.

 9. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnień gwarancyjnych, bieg terminu rękojmi ulega zawieszeniu w dniu zawiadomienia BlueOperator o wadzie. Termin rękojmi biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowiązków gwarancyjnych przez gwaranta (reklamacja nieuzasadniona) lub bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

 10. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 11. W sytuacji jeżeli uszkodzenie powstało w wyniku użytkowania przez Klienta Towaru, Pakietu, Usługi prawo do wymiany Kupującemu na Towar, Pakiet, Usługę wolną od wad lub zwrot kosztów zakupu lub obniżenie ceny nie przysługuje Klientowi.

 1. Dane osobowe – ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest BlueOperator.

 2. Dane osobowe Klientów, będących osobami fizycznymi, przetwarzane są przez BlueOperator w celu prowadzenia należycie działalności Sklepu, a w szczególności obsługi procesu zakupów, logowania, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu oraz również umożliwienia Klientom realizacji Zamówień oraz obsługi płatności.

 3. BlueOperator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.

 4. Dane dotyczące Klienta, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz realizacją Zamówienia, a następnie zostaną usunięte z systemu.

 5. Podanie przez Klienta danych osobowych przy składaniu Zamówienia jest dobrowolne. BlueOperator informuje, że niepodanie danych osobowych wymaganych przy formularzach Zamówień uniemożliwia złożenie Zamówienia w Sklepie.

 6. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawienia, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do BlueOperator. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych możliwości Sklepu oraz usług oferowanych w jego ramach Klient traci możliwość korzystania z nich.

 7. BlueOperator informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta ze Sklepem w logach systemowych Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Sklepem. BlueOperator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta i czasu połączenia Klienta ze Sklepem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Sklepie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

 8. Dane o sposobie korzystania przez dane urządzenie końcowe (IP) ze Sklepu i transakcjach zawartych w skutek złożenia Zamówienia z danego urządzenia końcowego mogą być udostępnione dostawcą usług na rzecz BlueOperator w celu rozliczenia przez nich usług. Wm szczególności firmą kurierskim, które na rzecz BlueOperator świadczą usługi dostawcze złożonych Zamówień.

 9. BlueOperator może przekazywać dane osobowe Klienta w zakresie imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu na rzecz Dotpay w zakresie koniecznym oraz celu umożliwienia i obsługi Płatności online zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta.

 10. BlueOperator wykorzystuje pliki typu „cookies” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Sklepu przez Klienta. Pliki te umożliwiają:

 1. utrzymanie sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 2. dostosowanie Sklepu do potrzeb Klienta;

 3. tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu.

Klient może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki „cookies” lub zablokować umieszczanie plików „cookies” za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. BlueOperator uprzedza, że usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików ”cokies” może uniemożliwić składanie Zamówień w Sklepie.

 1. Jeżeli Klient umieszcza w ramach Sklepu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. Klientowi nie wolno umieszczać, w ramach dostępnych mu aplikacji Sklepu, treści o charakterze bezprawnym.

 2. BlueOperator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu, natomiast dane podawane przez Klientów zabezpieczone będą kryptograficznie protokołem SSL. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać do BlueOperator.

 3. Jednocześnie BlueOperator oświadcza, że stosowane przy ochronie Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowania i przesyłania informacji. Zalecane jest korzystanie z aktualnego oprogramowania antywirusowego na urządzeniu, poprzez które Klient łączy się ze Sklepem.

 1. Reklamacje
 1. BlueOperator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i dokłada starań w celu usuwania w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłaszanych przez Klientów jak i Użytkowników.

 2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji przysługuje Klientowi lub Użytkownikowi wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek, przerw w funkcjonowaniu Sklepu, który miał istotny wpływ na uprawnienia Klienta lub Użytkownika.

 3. W trakcie korzystania ze Sklepu, Klient lub Użytkownik może powiadomić BlueOperator o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu.

 4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient lub Użytkownik może zgłaszać na adres e-mail: sklep@blueoperator.pl lub poprzez kwestionariusze dostępne na stronie Sklepu www.blueoperator.pl

 5. Klientowi i Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego miesiąca kalendarzowego, licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania o czym BlueOperator informuje Klienta lub Użytkownika.

 6. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacja@blueoperator.pl lub poprzez formularze do tego wyznaczone na stronie Sklepu www.blueoperator.pl

 7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do BlueOperator.

 1. Postanowienia końcowe
 1. BlueOperator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie w każdym czasie.

 2. Zmieniony Regulamin będzie dostępny m.in. na podstronie z potwierdzeniem Zamówienia dla wszystkich korzystających ze Sklepu.

 3. Zmiana treści Regulaminu nie może naruszać praw nabytych Konsumentów korzystających ze Sklepu.

 4. Informacja o zmianie niniejszego Regulaminu zostanie przesłana Klientom na adres e-mial wskazany w formularzu Zamówienia. Brak odpowiedzi z sprzeciwem w terminie 7 dni od przesłanie wiadomości o zmianie z treścią nowego brzmienia Regulaminu oznacza akceptację postanowień nowego Regulaminu.

 5. Klient podpisując Umowę o świadczenie usług dostarczoną my w wyniku realizacji Zamówienia potwierdza, iż wszelkie dane osobowe podane przez niego dla celów realizacji zamówienia w Sklepie dotyczą jego osoby i są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, oraz że znane są jemu prawne konsekwencje podania nieprawdziwych danych.

 6. BlueOperator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.

 7. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu lub/i urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym, a serwisem Sklepu.

 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BlueOperator, a Klientem, który jest Konsumentem zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 9. W przypadku wystąpienia braku Towaru w magazynie, BlueOperator niezwłocznie skontaktuje się z Klientem i poinformuje Klienta o terminie realizacji Zamówienia.

 10. W przypadku stwierdzenia przez BlueOperator wystąpienia po stronie Klienta znacznego opóźnienia z płatnościami z tytułu świadczenia przez BlueOperator lub inny podmiot na rzecz Klienta usług lub występowanie innych nadużyć ze strony Klienta Zamówienie nie zostanie zrealizowane, o czym Klient zostanie poinformowany.

 11. BlueOperator zachęca Klienta do zapamiętania lub zapisania Regulaminu na trwałym nośniku (np. pamięć urządzenia telekomunikacyjnego, dysk komputera). BlueOperator informuje, że na żądanie Klienta udostępnia Regulamin w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformacyjnego, którym posługuje się Klient.

 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2017 r.